O nás

 

Azylový dům Kladno o.p.s. (zkráceně AD)  je obecně prospěšnou společností,
kterou založilo město Kladno v roce 1999 pro matky s dětmi.
Činnost společnosti byla zahájena 12. 5. 2000.

Poslání: Azylový dům představuje komplex sociálních služeb poskytujících individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc matkám s nezletilými dětmi, které se ocitnou v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení – a to za účelem jejich snadnějšího sociálního začlenění do společnosti.

Azylový dům Kladno o.p.s je zařízení, které na přechodnou dobu ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další uplatnění pro matky s dětmi v nouzi.

Cílem je:
1) podporovat uživatelky, aby byly schopny samostatně řešit své problémy a jejich závislost na sociální pomoci byla minimální
2) podporovat uživatelky k postupnému začleňování, které vede až k samostatnosti v těchto oblastech:
– v jednání s institucemi, vedoucí k řešení náročných životních situací
– k získání a udržení zaměstnání
– k obnovování přirozených vazeb s rodinou, přáteli a známými
– k zajištění jiného druhu bydlení
– přijmutí pravidel občanského soužití
– upevnění hygienických, stravovacích a pracovních návyků
– utváření návyku hospodaření s finančními prostředky

Zásady (principy) poskytované sociální služby
– respektování práv a důstojnosti uživatelek vychází z etického kodexu
– rozhodnutí uživatelky týkající se řešení její sociální situace je plně
respektováno, nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení
– pracovníci předcházejí diskriminaci a stigmatizaci uživatelek
– soukromí a další práva uživatelek jsou pracovníky plně respektována, pracovníci uživatelkám vykají
– poskytovaná pomoc je individuální povahy, s uživatelkou je uzavírán individuální plán, ve kterém si stanovuje své cíle a volí individuální služby
– pracovníci motivují uživatelky k samostatnému překonání nepříznivé sociální situace a posilují jejich rozhodnutí směřující k sociálnímu začlenění do běžné společnosti

Zásadou pro poskytovanou službu je prioritní vytvoření profesionálního, partnerského vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem, který vzniká na základě nabídky a zcela dobrovolného vstupu do nabízeného programu ze strany uživatele.

Cílová skupina: 
• oběti domácího násilí
• oběti trestné činnosti
• osoby bez přístřeší
• osoby v krizi
• rodiny s dítětem/dětmi – matky s dětmi, těhotné ženy s dítětem svěřeným do péče

Věková kategorie: 
– děti kojeneckého věku (do 1 roku)
– děti předškolního věku (1-6 let)
– mladší děti (7-10 let)
– starší děti (11-15 let)
– dorost (16-18 let)
– mladí dospělí (19-26 let)
– dospělí (27-64 let)

Přednost v ubytování mají: 
– oběti domácího násilí
– žadatelky s trvalým pobytem v Kladně a spádových obcí
– ženy samoživitelky s nezletilými dětmi

Azylový dům Kladno přijímá pouze osoby legálně žijící na území ČR, dle §4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Smlouvu lze uzavřít:
– s osobou, která je schopna běžné sebeobsluhy, nejeví známky intoxikace alkoholem nebo drogami, agresivního chování, či psychické poruchy. Je srozuměna s pravidly a obsahem Smlouvy o poskytování sociální služby a s Domácím řádem a souhlasí s jejím dodržováním.

Smlouvu nelze uzavřít:
– pokud poskytovatel sociálních služeb neposkytuje službu, o kterou osoba žádá
– s osobou, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
– pokud osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci nebo by chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
– s osobou, která při jednání o poskytování sociální služby jeví známky intoxikace alkoholem nebo drogou, agresivního chování, či psychické poruchy
– s nezletilými, pokud není ustanoven zákonný zástupce
– s osobami, které jsou vážně tělesně postiženi
– pokud není dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby

Výše úhrady:
Uživatelka je povinna za poskytnuté přechodné ubytování platit poplatek ve výši

  •  100,- Kč denně za dospělou osobu
  •    70,- Kč denně za dítě

a to vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce.

 

Ukončení smlouvy:
1. Uživatelka může Smlouvu vypovědět kdykoli a to i bez udání důvodu.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
– poskytovatel nemůže službu dále poskytovat z provozních, finančních, odborných důvodů
– uživatelka hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování sociální služby.
Za hrubé porušení smlouvy se považuje:
– neplacení úhrady poplatku za ubytování
– hrubé porušení pravidel v domácím řádu
– neodůvodněná nepřítomnost po dobu delší než 3 dny a nepodávání informací o svém pobytu a termínu návratu do AD.
3. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.
4. Uživatelka nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou uživatelku.

Azylový dům má vypracovaný informační leták, kde informuje o službách, které nabízí, o podmínkách poskytování sociální služby, vybavení AD a výši nájemného.

Tento leták obdrží každá žadatelka, která kontaktuje AD s žádostí o poskytnutí sociální služby. Po vyžádání je k dispozici i ostatním občanům, kteří mají zájem o informace o AD.

Leták mají k dispozici pracovnice Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Kladna, zdravotnická zařízení, školy, církve a další odborné organizace.

AD dále informuje o své činnosti na internetových stránkách na adrese:
www.azylovydumkladno.cz Informace o AD jsou zveřejněny také na internetových stránkách Magistrátu města Kladna, v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb města Kladna a v registru poskytovatelů sociálních služeb, který je uveden na internetových stránkách MPSV ČR.

 

esf_logo